תנאי התוכנית

תנאי השתתפות והחזר כספי של סדנת אלן קאר

התחייבויות אלן קאר

 

מסלול עם אחריות לכל החיים
  • המשתתף זכאי לתמיכה טלפונית ולסדנאות ללא הגבלת זמן או עלות (שיבוץ לסוג הסדנה יתבצע בהתאם לשיקולים מקצועיים). 

 

מסלול בסיסי

  • כל משתתף זכאי לסדנאות חיזוק ולתמיכה טלפונית ללא הגבלה או עלות נוספת במשך שנה ממועד הסדנה הראשונה.

 

מסלול עם החזר כספי

אלן קאר ישראל מתחייבת להחזר כספי של עלות הסדנה, בניכוי 380 ₪ דמי טיפול וזאת במידה ותוך שלושה חודשים ממועד הסדנה הראשונה  באחד מסניפי אלן קאר הודיע/ה המשתתף/ת שעדיין מעשן/ת ובוחר/ת שלא להמשיך לנסות להפסיק לעשן.

  • התחייבות זו תקפה במשך שלושה חודשים ממועד הסדנה ומותנית בעמידת המשתתף/ת בשני תנאים מצטברים:
א. המשתתף/ת נכח/ה בסדנה נוכחות מלאה.
ב. המשתתף/ת נכח/ה בשתי סדנאות תמיכה נוספות ללא תשלום, בתוך שלושה חודשים ממועד הסדנה הראשונה, וזאת מבלי לדחות או לבטל (פרט למקרה של כוח עליון או ביטול סדנת התמיכה על ידי חברת אלן קאר).
 
לידיעתך:
  • מובהר בזה כי שיטת הלימוד בסדנה, לרבות רכיביה ונגזרותיה, הנם קניינה הבלעדי של החברה ולמשתתף לא יהיה כל חלק בהם בסדנה ולאחריה, למעט לשימושו האישי. כל החומרים והמידע המתייחסים לשיטה, בין אם הם זכאים להגנת זכויות יוצרים ובין אם לאו, הם סודיים ביותר והמשתתף מסכים בזאת לא להשתמש, לא להעתיק, לא לתעד בכל דרך ולא להפיץ כל חומר מהחומרים שמועברים בסדנה.
  • לא תתאפשר כניסה לסדנאות באיחור.
  • תנאי ההשתתפות שיחלו על הצדדים הם רק בהתאם להסכם זה.
  • כל הזכויות והחובות שבהסכם יחול רק על הצדדים לו ואין בהסכם זה כדי לחייב צד שלישי אחר כלשהו.
  • לידיעתך: סדנאות החיזוק יתקיימו בסניפים הבאים: תל אביב, חיפה ורחובות.
תנאי התשלום, הביטול והדחייה
  • התשלום יבוצע במועד ההרשמה.
  • המשתתף יוכל להודיע על רצונו לבטל השתתפותו בסדנה תוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הסדנה. במקרה זה יוחזר לו הסכום ששילם, למעט דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

נערכה העסקה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית והביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הסדנה. 

לאחר מועד זה לא יוכל לבטל את ההשתתפות בסדנה, אך יוכל לשנות את מועד הסדנה, פעם אחת בלבד, למועד אחר, בתיאום מראש וללא עלות נוספת. על כל דחייה נוספת יגבו 200 ₪ דמי שריון מקום.

 
מובהר כי 90% מעלות הסדנא הינה עבור ההשתתפות בסדנא הראשונה ו-10% הנוספים הינם עבור סדנאות החיזוק והתמיכה הטלפונית.