תנאי התוכנית
תנאי השתתפות והחזר כספי של סדנת אלן קאר

התחייבויות אלן קאר

 • אלן קאר ישראל מתחייבת להחזר כספי של עלות הסדנה, בניכוי 380 ₪ דמי טיפול וזאת במידה ותוך שלושה חודשים ממועד הסדנה הראשונה הודיע/ה המשתתף/ת שעדיין מעשן/ת ובוחר/ת שלא להמשיך לנסות להפסיק לעשן.
 • התחייבות זו תקפה במשך שלושה חודשים ממועד הסדנה ומותנית בעמידת המשתתף/ת בשני תנאים מצטברים:
  • א. המשתתף/ת נכח/ה בסדנה נוכחות מלאה.
  • ב. המשתתף/ת נכח/ה בשתי סדנאות תמיכה נוספות ללא תשלום, בתוך שלושה חודשים מיום הסדנה הראשונה, וזאת מבלי לדחות או לבטל (פרט למקרה של כוח עליון או ביטול סדנת התמיכה על ידי חברת אלן קאר).

לא תתאפשר כניסה לסדנאות באיחור

לידיעתך:

*כל משתתף/ת זכאי/ת למפגשי חיזוק נוספים ללא הגבלה או עלות נוספת במשך שנה ממועד הסדנה הראשונה.

התחייבויות והצהרות המשתתף

 • מובהר בזה כי שיטת הלימוד בסדנה, לרבות רכיביה ונגזרותיה, הנם קניינה הבלעדי של החברה ולמשתתף/ת לא יהיה כל חלק בהם בסדנה ולאחריה, למעט לשימושו האישי.
 • כל החומרים והמידע המתייחסים לשיטה,  בין אם הם זכאים להגנת זכויות יוצרים ובין אם לאו הם סודיים ביותר והמשתתף מסכים בזאת לא להשתמש, לא להעתיק, לא לתעד בכל דרך ולא להפיץ כל חומר מהחומרים שמועברים בסדנה.
 • המשתתף/ת מצהיר/ה כי קרא/ה והבין/ה את תוכן תנאי ההשתתפות בסדנה וההחזר הכספי .
 • התשלום יבוצע במועד ההרשמה.
 • המשתתף יוכל להודיע על רצונו לבטל השתתפותו בסדנה עד 2 ימי עבודה לפני הסדנה ואז יוחזר לו הסכום ששילם, למעט דמי הרשמה בגובה 100 ₪. לאחר מועד זה לא יוכל לבטל את ההשתתפות בסדנה, אך יוכל לשנות את מועד הסדנה למועד אחר בתיאום מראש.

 

מסמך זה עבר בקרה של ארגון אמון הציבור במקרה של אי עמידה בתנאים או בכל תלונה אחרת כנגד אלן קאר הנך רשאי לפנות בתלונה לארגון אמון הציבור.