Testimonial: 

הייתי סקפטית שאצליח להפסיק לעשן

הייתי סקפטית לגבי האפשרות שמי שהוא יצליח לגרום לי להפסיק לעשן בכלל ובאמצעות דיבורים בפרט.כל מה שהובטח לי, קוים במלואו.כיום אני, כ- 5 חדשים אחרי הסדנא –אין לי לא רצון ולא חשק לחזור למצב בו הייתיומקווה שלא יהיה לי בעתיד ועל כך אני מודה לכם. יישר כוח.

Service Category: 

גמילה מעישון

חנה אלגזי

הייתי סקפטית שאצליח להפסיק לעשן

הייתי סקפטית לגבי האפשרות שמי שהוא יצליח לגרום לי להפסיק לעשן בכלל ובאמצעות דיבורים בפרט.כל מה שהובטח לי, קוים במלואו.כיום אני, כ- 5 חדשים אחרי הסדנא –אין לי לא רצון ולא חשק לחזור למצב בו הייתיומקווה שלא יהיה לי בעתיד ועל כך אני מודה לכם. יישר כוח.

חנה אלגזי