Testimonial: 

(הפסיקה לעשן אחרי 45 שנים)
שלום רמי היקר,
האם אתה מודע לעובדה שיש לך ולאלן קאר חלק מהותי בשיפור איכות החיים שלי?
ובכן, מרבית שנותיי, והן רבות, החל מגיל כמעט ינקות, התחלתי לעשן, מאותן סיבות שכל ינוקא מתחיל לעשן, והמשכתי כך 45 שנים !!! ככל שחשבתי להפסיק כך נתליתי בעישון יותר. עם כל האופי החזק שלי לא הצלחתי ואכן הייתי מ כ ו ר ה !!!!

הגעתי לסדנת אלן קאר…….ובכן, יש את החיים עד הסדנה ויש חיים חדשים אחריה. האמת שהייתי מאד סקפטית לגבי האפשרות שהסדנה תשנה, הרי אני בכוחות עצמי לא הצלחתי אז איך ? אז האיך הזה קרה איתכם, בתבונה רבה הנכם פונים להגיון שלי וממש מטיחים בפני איך הכל הוא עניין של התמכרות שאנו יכולים לו, עם עזרה קטנה מידידים. אכן, יצאתי מהסדנה מ נ צ ח ת, ניצחתי את הטיפשות, את ההרגלים המגונים, את האפשרות שסיגריה שרופה המעלה עשן ומסריחה תנהל את חיי, את בריאותי, וכיסי.
רמי, תבורכו במה שאתם עושים, אם הצלתם נפש אחת, זו מצווה. המשיכו לעשות הרבה מצוות.
מודה לכם מקרב לב

Service Category: 

גמילה מעישון

רותי שגב, רמת גן

(הפסיקה לעשן אחרי 45 שנים)
שלום רמי היקר,
האם אתה מודע לעובדה שיש לך ולאלן קאר חלק מהותי בשיפור איכות החיים שלי?
ובכן, מרבית שנותיי, והן רבות, החל מגיל כמעט ינקות, התחלתי לעשן, מאותן סיבות שכל ינוקא מתחיל לעשן, והמשכתי כך 45 שנים !!! ככל שחשבתי להפסיק כך נתליתי בעישון יותר. עם כל האופי החזק שלי לא הצלחתי ואכן הייתי מ כ ו ר ה !!!!

הגעתי לסדנת אלן קאר…….ובכן, יש את החיים עד הסדנה ויש חיים חדשים אחריה. האמת שהייתי מאד סקפטית לגבי האפשרות שהסדנה תשנה, הרי אני בכוחות עצמי לא הצלחתי אז איך ? אז האיך הזה קרה איתכם, בתבונה רבה הנכם פונים להגיון שלי וממש מטיחים בפני איך הכל הוא עניין של התמכרות שאנו יכולים לו, עם עזרה קטנה מידידים. אכן, יצאתי מהסדנה מ נ צ ח ת, ניצחתי את הטיפשות, את ההרגלים המגונים, את האפשרות שסיגריה שרופה המעלה עשן ומסריחה תנהל את חיי, את בריאותי, וכיסי.
רמי, תבורכו במה שאתם עושים, אם הצלתם נפש אחת, זו מצווה. המשיכו לעשות הרבה מצוות.
מודה לכם מקרב לב

רותי שגב, רמת גן