Testimonial: 

הבילתי יאומן קרה לי ובכזו קלות,  12 שנה עישנתי בין קופסא לשתיים ביום. לא הפסקתי מעולם לפני כן וכשניסיתי סבלתי ותמיד חזרתי בתחושת כישלון צורבת מול כל העולם ובמיוחד מול עצמי. חשבתי, הרגשתי וחייתי סיגריות. האמנתי בטיפשותי שאיני יכולה לחיות וגם להנות ללא הסיגריות.

ואז קרה הבילתי ייאומן, תוך כמה שעות וללא קונצים כאלה ואחרים הפסקתי לעשן.  מאז חיי השתנו בתכלית אך גם נשארו בדיוק כשהיו. כל מה שקרה מאז הוא שנעלם המיסוך האפור והמעושן הזה מחיי זה שגורם לנו לעיתים להימצא ליד הדברים ולא בתוכם זה שמכיל כביכול תחושות כמו עצבים עצב וריקנות אך מדהים לגלות כמה בעצם הוא יוצר אותן המיסוך הזה נעלם בכזו קלות וטיבעיות שהפתיעה גם אותי עם כיבוי הסיגריה האחרונה הגיעה גם הקלה.

זה היה כה מוזר בימים הראשונים עד כדי הדלקת סיגריה שבוע אחרי שהפסקתי וניסיון אמיתי לעשן שוב אך הגוף כבר לא יכל ולא רצה ואחרי שאיפה אחת כיביתי את הסיגריה בתחושת חופש אמיתית.

מי שלא מאמין שינסה בעצמו אין בכך סיכון רק רווח... ושנהיה בריאים... אמן

Service Category: 

גמילה מעישון

מאיה מופז-פייקוב, ת"א

הבילתי יאומן קרה לי ובכזו קלות,  12 שנה עישנתי בין קופסא לשתיים ביום. לא הפסקתי מעולם לפני כן וכשניסיתי סבלתי ותמיד חזרתי בתחושת כישלון צורבת מול כל העולם ובמיוחד מול עצמי. חשבתי, הרגשתי וחייתי סיגריות. האמנתי בטיפשותי שאיני יכולה לחיות וגם להנות ללא הסיגריות.

ואז קרה הבילתי ייאומן, תוך כמה שעות וללא קונצים כאלה ואחרים הפסקתי לעשן.  מאז חיי השתנו בתכלית אך גם נשארו בדיוק כשהיו. כל מה שקרה מאז הוא שנעלם המיסוך האפור והמעושן הזה מחיי זה שגורם לנו לעיתים להימצא ליד הדברים ולא בתוכם זה שמכיל כביכול תחושות כמו עצבים עצב וריקנות אך מדהים לגלות כמה בעצם הוא יוצר אותן המיסוך הזה נעלם בכזו קלות וטיבעיות שהפתיעה גם אותי עם כיבוי הסיגריה האחרונה הגיעה גם הקלה.

זה היה כה מוזר בימים הראשונים עד כדי הדלקת סיגריה שבוע אחרי שהפסקתי וניסיון אמיתי לעשן שוב אך הגוף כבר לא יכל ולא רצה ואחרי שאיפה אחת כיביתי את הסיגריה בתחושת חופש אמיתית.

מי שלא מאמין שינסה בעצמו אין בכך סיכון רק רווח... ושנהיה בריאים... אמן

מאיה מופז-פייקוב, ת"א