Testimonial: 

מדען ראשי, המרכז המלכותי לחקר הסרטן, אוניברסיטת קולג' לונדון

"אני שמח להעיד על מעורבותו והתמדתו של אלן קאר ולהכיר בערכם של התמיכה ההתנהגותית והטיפול והקוגניטיבי שהוא מעניק"

Service Category: 

סוכר טוב סוכר רע

ד"ר מרטין ג'ארוויס

מדען ראשי, המרכז המלכותי לחקר הסרטן, אוניברסיטת קולג' לונדון

"אני שמח להעיד על מעורבותו והתמדתו של אלן קאר ולהכיר בערכם של התמיכה ההתנהגותית והטיפול והקוגניטיבי שהוא מעניק"

ד"ר מרטין ג'ארוויס